Kỷ niệm 2010 – Đi chụp ảnh Hoàng Thành

Thi xong tóm được bé Hoàng để rủ đi dạo vừa xả xì trét và xả ảnh =))….(đang update ảnh đẹp từ từ sau cùng vì mạng ở nhà bị hâm 🙂))

 

em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_1 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_2 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_3 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_4 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_5 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_6 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_7 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_8 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_9 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_10 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_11 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_12 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_13 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_14 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_15 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_16 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_17 em_hoang_tran_bao_an_computer_ha_noi_computer_dtien87_ductien_duc_tien_18201

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *